สบายใจอคาเดมี่ ​

อยากเรียน..ต้องได้เรียน!!

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

**ต้องลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยก่อนเท่านั้น จึงจะสามารถขอสินเชื่อได้**

รายละเอียดหลักสูตรและการผ่อน

"อยากเรียนต้องได้เรียน" เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อการศึกษาภายใต้การร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และ บริษัท สบายใจมันนี่ จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยปัจจุบันมีการให้บริการสินเชื่อ 5 หลักสูตร

1. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc.)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Ph.D.)

ลักษณะผลิตภัณฑ์"อยากเรียนต้องได้เรียน" จะให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการศึกษา วงเงินสูงสุด 100%ของค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ซึ่งจะมีการแบ่งชำระเป็นรายเดือนสูงสุด 17-34 งวด ขึ้นอยู่กับหลักสูตร โดยค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อเรียกเก็บในงวดแรกไม่เกินอัตราร้อยละ 2.55 และค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อเรียกเก็บในงวดแรกไม่เกินอัตราร้อยละ 3.78 ของเงินต้น เงื่อนไขต่างๆเป็นตามที่บริษัทกำหนดร่วมกับมหาวิทยาลัย

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดแอดไลน์ @Sabaijaimoneyth
หรือ กดที่นี่