ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแพลตฟอร์มสบายใจไลฟ์สไตล์

ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการแพลตฟอร์มสบายใจไลฟ์สไตล์ผ่าน www.sabaijailifestyle.co.th ( “แพลตฟอร์ม”) ซึ่งเป็นของบริษัท สบายใจไลฟ์สไตล์ จำกัด (“บริษัท”) ตามรายละเอียดการให้บริการที่บริษัทกำหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

1.1 “การท่องเที่ยว” หมายความถึง ที่พัก ทัวร์ บัตรโดยสารเครื่องบิน รถยนต์ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอื่นใดตามที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมในภายหน้า

1.2 “เครื่องมือเพื่อการทำรายการ” หมายความถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และ/หรือ เครื่องมืออื่นใดตามที่บริษัทกำหนด เพื่อใช้ในการทำรายการ

1.3 “บริการ” หมายความถึง บริการของแพลตฟอร์มตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ซึ่งเป็นการให้บริการเกี่ยวกับการ การจองที่พัก ทัวร์ บัตรโดยสารเครื่องบิน รถยนต์ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว  การขอเอาประกัน การชำระเงิน การขอผ่อนชำระ การแสดงความคิดเห็น และบริการอื่นใดที่บริษัทจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า โดยเป็นการทำรายการออนไลน์

1.4 “บริษัท” หมายความถึง บริษัท สบายใจไลฟ์สไตล์ จำกัด และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่บริษัทมอบหมายด้วย

1.5 “ผู้ขอใช้บริการ” หมายความถึง บุคคลที่ใช้บริการแพลตฟอร์มและบุคคลที่ได้สมัครสมาชิกกับแพลตฟอร์ม โดยการทำรายการการใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มตามที่บริษัทกำหนด

1.6 พันธมิตรทางธุรกิจ หมายถึง บริษัท สบายใจมันนี่ จำกัดและบริษัทที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับสบายใจมันนี่

1.7 “สบายใจมันนี่” หมายความถึง บริษัท สบายใจมันนี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อแก่บุคคลทั่วไป

1.7.1 “บริษัททัวร์พันธมิตร” หมายความถึง ผู้ประกอบกิจการจัดนำเที่ยวซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยให้บริการจองตั๋ว จำหน่ายตั๋วโดยสาร จองที่พัก และเป็นผู้จัดทำโปรแกรมทัวร์และ/หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ตามที่บริษัทจะกำหนดเพิ่มเติมในภายหน้า ซึ่งโปรแกรมท่องเที่ยวและ/หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ร่วมโปรแกรมผ่อนชำระกับสบายใจมันนี่จะแสดงอยู่บนแพลตฟอร์ม

 1.7.2 “เอเย่นต์พันธมิตร” หมายความถึง เอเย่นต์ทัวร์ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และเป็นตัวแทนขายของบริษัททัวร์พันธมิตร  ซึ่งเอเย่นต์พันธมิตรสามารถทำการจองทัวร์ของบริษัททัวร์พันธมิตรผ่านแพลตฟอร์มให้กับลูกค้าที่ต้องการผ่อนชำระ ซึ่งเอเย่นต์จะทำการยืนยันการจองไปยังลูกค้าในภายหลัง

1.8 “แพลตฟอร์ม” หมายความถึง แพลตฟอร์มสบายใจไลฟ์สไตล์ที่ให้บริการผ่าน www.sabaijailifestyle.co.th และช่องทางอื่นๆตามที่บริษัทกำหนด

1.9 “รายการการใช้บริการ” หมายความถึง คำสั่ง หรือรายการ หรือธุรกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม เช่น การจองการท่องเที่ยว การขอเอาประกัน การชำระเงิน การขอผ่อนชำระ การแสดงความคิดเห็น และบริการอื่นใดที่บริษัทจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า โดยเป็นการทำรายการออนไลน์

1.10 “รายการจองการท่องเที่ยว” หมายความถึง รายการจองการท่องเที่ยวที่ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ทำรายการผ่านแพลตฟอร์ม

1.11 “ราคาค่าบริการการท่องเที่ยว” หมายความถึง ราคา ที่พัก ทัวร์ บัตรโดยสารเครื่องบิน รถยนต์ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่แสดงบนแพลตฟอร์ม

1.12 “เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใด ๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้อง หรือข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทหรือระบบสื่อสารขัดข้องเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือปัญหาด้านพลังงาน การกระทำของบุคคลภายนอก ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่าง ๆ (Harmful Data) ซึ่งเหตุดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่บริษัทไม่ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน

2. การใช้บริการ

2.1 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า บริษัทเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดหาหรือให้บริการ การท่องเที่ยว และไม่ได้ทำหน้าที่หรือเป็นตัวแทนของบุคคลใด นอกจากนี้ บริษัทไม่ใช่คู่สัญญาในการจองการท่องเที่ยว ระหว่างผู้ขอใช้บริการกับเอเย่นต์พันธมิตร และ/หรือบริษัททัวร์พันธมิตร

2.2 ผู้ขอใช้บริการจะต้องใช้เครื่องมือเพื่อการทำรายการที่มีคุณสมบัติและระบบปฏิบัติการตามที่บริษัทกำหนดเพื่อทำรายการการใช้บริการ

2.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องลงทะเบียนสร้างบัญชี เพื่อขอใช้แพลตฟอร์มก่อน โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัทกำหนดขึ้น และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการตามแต่ละฟังก์ชัน และ/หรือ ประเภทรายการที่ปรากฏขึ้นก่อน และ/หรือ ระหว่างที่ผู้ขอใช้บริการทำรายการ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้ถือว่าข้อตกลง ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ด้วย

2.4 ในกรณีที่การเข้าใช้งานฟังก์ชันใดบนแพลตฟอร์มนี้กำหนดให้ผู้ขอใช้บริการใส่รหัสประจำตัว ผู้ขอใช้บริการต้องใส่รหัสประจำตัวให้ถูกต้อง พร้อมปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัทกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง และหากใส่รหัสประจำตัวไม่ถูกต้องเกินจำนวนครั้งที่บริษัทกำหนด ระบบจะระงับการให้บริการชั่วคราว โดยผู้ขอใช้บริการต้องติดต่อบริษัท ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าการระงับการให้บริการชั่วคราวดังกล่าวไม่ถือเป็นการยกเลิกการทำรายการที่เป็นการทำคำสั่งไว้ล่วงหน้า และ/หรือ รายการที่ทำเสร็จสิ้นตามขั้นตอนการใช้บริการแล้ว และผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการระงับการให้บริการชั่วคราวดังกล่าวกับบริษัททั้งสิ้น

2.5 ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มเพื่อเข้าใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ และ/หรือ ที่บริษัทจะกำหนดขึ้นในภายหน้า เพื่อทำรายการได้ตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตามเวลาอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดต่อไป

2.5.1 การจองการท่องเที่ยว

(1) ในการทำรายการจองการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ผู้ขอใช้บริการต้องกรอกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail Address ตลอดจนทำรายการขอผ่อนชำระราคาค่าบริการการท่องเที่ยวกับสบายใจมันนี่ และ/หรือ วิธีการอื่นใดที่บริษัทเปิดให้บริการ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยไม่สามารถชำระเงินสดหรือชำระเงินกับเอเย่นต์พันธมิตรและ/หรือบริษัททัวร์พันธมิตรได้โดยตรง ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการต้องตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ข้อมูลการจอง โปรแกรมทัวร์ ประเทศ รหัสทัวร์ เลข Booking No. ระยะเวลาที่ทำการจอง ค่าใช้จ่าย ส่วนลด (ถ้ามี) และข้อมูลอื่นใดในหน้าจออย่างละเอียดทุกครั้งก่อนส่งข้อมูลการจอง

(2) ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการจองตามข้อ 2.5.1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องทำรายการปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการจอง ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดผ่านแพลตฟอร์ม และ/หรือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสบายใจมันนี่และ/หรือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจอง หรือไม่ได้รับเงินที่ชำระไว้ล่วงหน้าคืน หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด และ/หรือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ สบายใจมันนี่ และ/หรือบริษัททัวร์พันธมิตร 

เนื่องจากแพลตฟอร์มทำหน้าที่ทำรายการจองการท่องเที่ยวให้ผู้ขอใช้บริการ โดยมิได้มีการเรียกเก็บเงินใดๆผ่านแพลตฟอร์ม หากผู้ขอใช้บริการต้องการติดต่อเรื่องการชำระเงินหรือขอคืนเงินใดๆ โปรดติดต่อหรือเรียกร้องไปยังเอเย่นต์พันธมิตรหรือบริษัททัวร์พันธมิตรโดยตรง

(3) ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับข้อมูลของการท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่แสดงบนแพลตฟอร์ม คุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการการท่องเที่ยว หรือการเข้าใช้บริการการท่องเที่ยวแล้ว ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดต่อหรือเรียกร้องไปยังเอเย่นต์พันธมิตรหรือบริษัททัวร์พันธมิตรโดยตรง นอกจากนี้ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ ในการท่องเที่ยว และการให้บริการของผู้ให้บริการการท่องเที่ยว และบริษัทไม่มีความรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการ หรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหาย ล่าช้า และ/หรือ เหตุอื่นใด อันเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวของผู้ให้บริการการท่องเที่ยว และ/หรือ การให้บริการใด ๆ ของผู้ให้บริการการท่องเที่ยว หรือบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น

(4) ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่าราคาค่าบริการการท่องเที่ยวที่กำหนดไว้ในรายการจองการท่องเที่ยวที่แสดงบนแพลตฟอร์มอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่บริษัทได้รับแจ้งจากบริษัททัวร์พันธมิตร ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อราคาค่าบริการการท่องเที่ยวที่ผู้ขอใช้บริการได้ทำรายการการจองการท่องเที่ยวตามข้อ 2.5.1 เสร็จสิ้นแล้ว

(5) ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่าราคาค่าบริการการท่องเที่ยวแสดงบนแพลตฟอร์มขึ้นอยู่กับการเลือกของผู้ขอใช้บริการ และอาจไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดของการจอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าบริการผู้โดยสารขาออก ภาษีการเข้าพักหรือภาษีท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ทำรายการจอง เช่น ค่าอาหารในที่พัก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์เช่า ค่าน้ำหนักของสัมภาระ ค่าทิป ค่าไกด์ เป็นต้น

(6) ในกรณีที่บริษัททัวร์พันธมิตรมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวด้วยเช่นกัน

(7) ผู้ขอใช้บริการจะต้องดำเนินการจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการการท่องเที่ยวด้วยตนเอง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เอกสารวีซ่า เป็นต้น รวมถึงจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขและข้อจำกัดในการเดินทางไปยังสถานที่ที่ให้บริการการท่องเที่ยวดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทาง หรือการใช้บริการการท่องเที่ยวนั้น

(8) ในกรณีที่บริษัททัวร์พันธมิตรมีเงื่อนไขการรับรองความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ (Satisfaction Guarantee) เสนอให้แก่ผู้ขอใช้บริการ หากบริการการท่องเที่ยวที่ผู้ขอใช้บริการได้รับ ไม่ตรงตามลักษณะหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายการจองการท่องเที่ยว ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิขอให้บริษัททัวร์พันธมิตรดำเนินการเปลี่ยนแปลงบริการการท่องเที่ยวที่ได้รับดังกล่าว ให้เป็นไปตามลักษณะหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายการจองการท่องเที่ยวได้ โดยจะต้องแจ้งผู้ให้บริการการท่องเที่ยวก่อนการเริ่มใช้บริการ

(9) กรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้บริการการท่องเที่ยว เช่น ที่พักไม่สะอาด เที่ยวบินล่าช้า เป็นต้น ผู้ขอใช้บริการจะต้องเจรจาและระงับข้อพิพาทกับเอเย่นต์พันธมิตรหรือบริษัททัวร์พันธมิตรด้วยตนเอง โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีความรับผิดใด ๆ ในความเสียหาย ล่าช้า และ/หรือ เหตุอื่นใด อันเนื่องมาจากการให้บริการการท่องเที่ยวของบริษัททัวร์พันธมิตรหรือเอเย่นต์พันธมิตรหรือบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น

2.5.2 การขอผ่อนชำระ

ผู้ขอใช้บริการสามารถขอผ่อนชำระกับบริษัท กับสบายใจมันนี่ ทั้งนี้ การใช้บริการนี้จะเป็นการเชื่อมต่อจากแพลตฟอร์มไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของสบายใจมันนี่โดยตรง การทำรายการและเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ดังกล่าวจึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของบริษัท

2.5.3 การขอเอาประกัน

ผู้ขอใช้บริการสามารถขอเอาประกันกับบริษัทประกัน ผ่านบริษัทประกันหรือบริษัทอื่นซึ่งเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันชีวิต (แล้วแต่กรณี) ของบริษัทประกันนั้น ทั้งนี้ การใช้บริการนี้จะเป็นการเชื่อมต่อจากแพลตฟอร์มไปยังเว็บไซต์ของบริษัทประกันหรือนายหน้าประกันดังกล่าวโดยตรง การทำรายการและเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ดังกล่าวจึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของบริษัท

2.5.4 การขอใบกำกับภาษี

เนื่องจากแพลตฟอร์มไม่ได้รับชำระเงินใดๆ   แพลตฟอร์มจึงไม่สามารถจัดทำใบกำกับภาษีได้

2.6 บริษัทไม่คิดค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับการใช้แพลตฟอร์ม แต่หากบริษัทจะคิดค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ผู้ขอใช้บริการและบริษัทตกลงว่า บริษัทจะต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า[CS1] ผ่านประกาศบนเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นๆ

2.7 ผู้ขอใช้บริการสามารถลบบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในการลบบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม ผู้ขอใช้บริการตกลงดังนี้

2.7.1 ผู้ขอใช้บริการจะไม่สามารถเรียกดูข้อมูลหรือทำรายการผ่านแพลตฟอร์มได้

2.7.2 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการได้ทำรายการการใช้บริการ และลบบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มในระหว่างที่การดำเนินรายการการใช้บริการดังกล่าวยังไม่สำเร็จ จะมีผลเป็นการยกเลิกรายการการใช้บริการนั้น ๆ ในทันที

2.7.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถขอใช้บริการแพลตฟอร์มใหม่ได้ โดยจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด

3. ความสมบูรณ์ของการใช้บริการ หรือธุรกรรม และผลผูกพันผู้ขอใช้บริการ

3.1 รายการการใช้บริการ และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ผ่านแพลตฟอร์มที่ทำขึ้น ให้ถือว่ามีผลใช้บังคับโดยถูกต้อง สมบูรณ์ ผูกพันผู้ขอใช้บริการ และเป็นการดำเนินการโดยชอบและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และถือเป็นหลักฐานแห่งธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้เป็นต้นฉบับเพื่อเป็นพยานหลักฐานหรือใช้เป็นพยานหลักฐานในรูปแบบอื่นใดในกระบวนพิจารณาใด ๆ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายได้ โดยที่

3.1.1 บริษัทไม่ต้องสอบถามไปยังผู้ขอใช้บริการ หรือตรวจสอบความถูกต้อง อำนาจ หรือตัวตนของผู้ขอใช้บริการ รวมทั้งไม่ต้องตรวจสอบข้อมูล และ/หรือ รายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการการใช้บริการในครั้งนั้น ๆ ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และ

3.1.2 ผู้ขอใช้บริการ ไม่ต้องทำ และ/หรือ ลงนามในเอกสารอื่นใดอีก เว้นแต่บริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง

3.2 ผู้ขอใช้บริการรับรองว่า ภาพถ่าย เอกสาร และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทได้รับ และ/หรือ จะได้รับในภายหน้าจากผู้ขอใช้บริการผ่านบริการ เป็นข้อมูลของผู้ขอใช้บริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบฐานข้อมูลของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของบริษัท และ/หรือ การใช้ทำธุรกรรมกับบริษัท

ในกรณีที่บริษัทพบหรือสงสัยว่า ภาพถ่าย เอกสาร และ/หรือ ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากผู้ขอใช้บริการไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง ผู้ขอใช้บริการตกลงให้บริษัทมีสิทธิไม่ให้บริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการทำธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการ และ/หรือ บริการอื่นใด เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น นอกจากนี้ หากบริษัทได้รับความเสียหายใดๆ จากการให้บริการโดยใช้หรืออ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชดใช้ต่อบริษัทในความเสียหายดังกล่าว

3.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการกระทำใด ๆ ผ่านบริการของบริษัท ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันใด ๆ ก็ตาม หากได้กระทำไปโดยการใช้รหัสประจำตัวตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้แล้ว ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์และผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ โดยผู้ขอใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลใด และไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม

3.4 ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ถือว่าบรรดาเอกสาร และ/หรือ หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการ (ถ้ามี) ของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดทำขึ้นตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีความถูกต้องและผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ

3.5 ในกรณีที่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแก่บริษัท และ/หรือ บุคคลใด ๆ เนื่องจากการให้บริการ หรือการดำเนินการใด ๆ ตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัท หรือในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการใช้บริการเพื่อกิจการใดซึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่น ทำรายการเพื่อชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ซื้อขายอาวุธ หรือสนับสนุนการก่อการร้าย ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้บรรดาค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกประการ

3.6 ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่าย ที่บริษัทจะมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมในภายหน้า ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าทางแพลตฟอร์ม และ/หรือ E-mail Address และ/หรือ มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ โดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร ก่อนการเพิ่มหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

4. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า แพลตฟอร์ม รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลที่อยู่บนแพลตฟอร์มได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ และ/หรือ กฎหมายใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ บริษัทยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ และ/หรือ ผลประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงในแพลตฟอร์ม

อนึ่ง การที่ผู้ขอใช้บริการได้รับสิทธิในการใช้แพลตฟอร์ม มิได้ถือเป็นการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิใด ๆ ในแพลตฟอร์มให้แก่ผู้ขอใช้บริการ และในกรณีมีการกระทำใด ๆ กับแพลตฟอร์ม หรือมีการอ้างอิง หรือใช้ข้อมูลจากแพลตฟอร์มโดยมิได้รับอนุญาตหรือมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบต่อบริษัท

5. ข้อตกลงทั่วไป

5.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าจะไม่ใช้แพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของบริการนี้เท่านั้น

5.2 ผู้ขอใช้บริการจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมถึงไม่ยินยอมให้บุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ด้วย

5.2.1 ส่ง ไวรัส วอร์ม ม้าโทรจัน (Trojan horses) หรือโปรแกรมอื่นใดซึ่งมีสถานะในการทำลายเข้าแพลตฟอร์ม

5.2.2 ลอกเลียน แก้ไข แยก วิศวกรรมย้อนกลับ หรือเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มหรือข้อมูลของบริษัท

5.2.3 ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ (Spiders) คลอว์เลอส์ (Crawlers) สเครปปิ้ง (Scraping) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของบริษัทนอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

5.3 กรณีส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย หรือไม่สมบูรณ์ด้วยประการใด ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนอื่นยังคงมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายต่อไป

6. การระงับการให้บริการชั่วคราวและการยกเลิกการให้บริการ

6.1 บริษัทมีสิทธิในการระงับการให้บริการชั่วคราวเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาบริการหรือแพลตฟอร์ม หรือด้วยเหตุอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร ตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลา และ/หรือ รายละเอียดในการให้บริการ และ/หรือ ประเภทบริการ เมื่อใดก็ได้

6.2 บริษัทมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการหรือฟังก์ชันประเภทหนึ่งประเภทใด หรือทั้งหมด เมื่อใดก็ได้ โดยประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทหรือบนแพลตฟอร์ม  เว้นแต่ในกรณีหนึ่งกรณีใดต่อไปนี้ บริษัทมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้ทันที โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขอใช้บริการ

6.2.1 ผู้ขอใช้บริการผิดคำรับรองหรือผิดเงื่อนไขตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

6.2.2 ข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้แก่บริษัทหรือในแพลตฟอร์มไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริง

6.2.3 ผู้ขอใช้บริการใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ หยาบคาย เข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือข้อความใดที่ผิดวัตถุประสงค์ของบริการนี้

6.2.4 บริษัทสงสัยหรือเห็นว่ามีพฤติการณ์น่าเชื่อว่ามีการใช้บริการที่อาจผิดกฎหมาย หรือผิดกฎเกณฑ์ข้อบังคับใดที่ใช้กับธุรกรรมนั้น หรือโดยทุจริตหรือโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด ๆ และไม่ว่าจะเป็นการกระทำของบุคคลใดก็ตาม

6.2.5 ผู้ขอใช้บริการกระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออันส่งผลให้มีการปล่อยไวรัสซอฟต์แวร์ หรือ โปรแกรมรบกวนอื่น ๆ เข้าสู่แพลตฟอร์ม หรือกระทำการใด ๆ ที่รบกวนหรือทำให้บุคคลอื่นไม่สามารถใช้บริการของบริษัทหรือไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มได้ตามปกติ หรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการตามปกติหรือแพลตฟอร์ม

6.2.6 ผู้ขอใช้บริการเสียชีวิต หรือสาบสูญ หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ไม่ว่าชั่วคราวหรือเด็ดขาด หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

6.2.7 บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือคำสั่งของศาล พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานทางการ หรือหน่วยงานใด ๆ ที่มีอำนาจ

6.2.8 ความจำเป็นอื่นใดซึ่งบริษัทเห็นว่าไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้

6.3 การระงับการให้บริการ หรือการยกเลิกการให้บริการหรือการใช้บริการ ไม่ทำให้สิทธิและหน้าที่ทั้งหลายตามการใช้บริการหรือรายการการใช้บริการที่มีผลบังคับแล้วนั้นสิ้นสุดลง โดยยังคงมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการและบริษัทอย่างสมบูรณ์ต่อไปจนกว่าจะได้มีการดำเนินการดังกล่าวจนครบถ้วน

7. ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิด

7.1 บรรดาการกระทำใดๆ ที่บริษัทได้กระทำไปตามรายการการใช้บริการ และ/หรือ ตามข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งต่อบริษัท และ/หรือ ตามคำร้องขอของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ของบริษัทไม่ว่าที่มีอยู่แล้วในขณะนี้หรือที่จะมีขึ้นในภายหน้า ให้มีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ขอใช้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบริษัท เว้นแต่เกิดจากบริษัทจงใจกระทำความผิด หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

7.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาด ความบกพร่อง หรือเหตุขัดข้องในการใช้บริการ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดโดยทางอ้อม รวมถึงการสูญเสียรายได้จากการใช้งาน ผลกำไร ข้อมูล ธุรกิจ

7.3 หากเกิดความเสียหายใด ๆ แก่บริษัท อันเนื่องมาจากการให้บริการนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่บริษัท

8. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล

8.1 บริษัทอาจมีการบันทึกบทสนทนาระหว่างผู้ขอใช้บริการกับบริษัท และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ บันทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและให้บริการของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐานการบริการและรายการการใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงและจะไม่โต้แย้งการใช้บันทึกการสนทนาและ/หรือข้อมูลดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานอ้างอิงต่อผู้ขอใช้บริการตามกฎหมาย

8.2 ในการใช้บริการกับบริษัท บริษัทจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ ของบุคคลอื่นใดที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ข้อมูลไว้แก่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามสัญญานี้ และวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ระบุในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท โดยผู้ขอใช้บริการสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://sabaijailifestyle.co.th และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด หรือตามที่บริษัทจะเปลี่ยนแปลงในภายหน้าและแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย

8.3 บริษัทจะมีการเปิดเผย และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใดๆ ของผู้ขอใช้บริการและ/หรือ ของบุคคลอื่นใดที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ข้อมูลไว้แก่บริษัท เท่าที่จำเป็นให้แก่ สบายใจมันนี่ และ/หรือบริษัททัวร์พันธมิตร และเอเย่นต์พันธมิตร ตามรายชื่อที่ประกาศในเว็บไซต์ https://sabaijailifestyle.co.th เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามรายการใช้บริการที่ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ทำรายการ หรือเอเย่นต์พันธมิตรทำรายการแทนผู้ขอใช้บริการ เช่น การจองการท่องเที่ยว  และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.4 เพื่อประโยชน์ของผู้ขอใช้บริการ บริษัทอาจส่งข้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ข้อมูลทางการตลาด และรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ไปยังที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น แพลตฟอร์ม E-mail Address และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น โดยผู้ขอใช้บริการสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวได้ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

9. การปฏิบัติตามระเบียบ คู่มือ ข้อกำหนดและเอกสารเกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัท

9.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับผูกพันและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงคู่มือ และเอกสารอธิบายวิธีการใช้บริการของบริษัทตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งผู้ขอใช้บริการได้รับทราบแล้ว รวมทั้งตามที่บริษัทจะได้กำหนดเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้าและแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ โดยลงประกาศเป็นการทั่วไปบนแพลตฟอร์ม และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือ เว็บไซต์อื่นที่บริษัทจะได้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้า (ถ้ามี) หรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจะได้กำหนดเพิ่มเติม

9.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า การที่บริษัทนำข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการไปประกาศบนแพลตฟอร์ม และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือ เว็บไซต์อื่นที่บริษัทจะได้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้า (ถ้ามี) นั้น เป็นวิธีการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้ และตกลงว่า ในทุกครั้งที่มีการเข้าใช้บริการหรือทำรายการการใช้บริการนั้น ผู้ขอใช้บริการได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวแล้ว

10. การส่งคำบอกกล่าว

คำบอกกล่าว เอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทได้ส่งไปยังผู้ขอใช้บริการหรือผู้ติดต่อที่ผู้ขอใช้บริการกำหนดตามที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไลน์ ตามที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้กับบริษัทหรือตามที่บริษัทได้รับแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว โดยทางไปรษณีย์ ข้อความ SMS ข้อความไลน์ หรืออีเมล หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ให้ถือว่าได้ส่งให้ผู้ขอใช้บริการแล้วโดยชอบ และผู้ขอใช้บริการได้ทราบถึงคำบอกกล่าว เอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลนั้น ๆ แล้ว และบรรดาคำบอกกล่าว เอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทได้รับจากผู้ขอใช้บริการหรือผู้ติดต่อที่ผู้ขอใช้บริการกำหนดให้ถือว่าเป็นคำบอกกล่าว เอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลของผู้ขอใช้บริการที่ถูกต้องแท้จริง เป็นไปตามความประสงค์โดยถูกต้องของผู้ขอใช้บริการและมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ

11. กฎหมายที่ใช้บังคับ การใช้บริการนี้อยู่ในบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับการใช้บริการ ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลไทย