TRAVEL-170134376246

ข้อมูลลูกค้า

บริษัท เอเยนต์ :

ชื่อเซลล์ เอเยนต์ :

ชื่อลูกค้า :

เบอร์โทรศัพท์ :

Remark :

ข้อมูลการจอง

ข้อมูลผู้ท่องเที่ยว

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

จอยแลนด์

ทารก

ห้องเตียงคู่ (2 ท่าน/ห้อง)

ห้องเตียงเดี่ยว (2 ท่าน/ห้อง)

ห้องพัก 3 ท่าน (3 ท่าน/ห้อง)

ห้องเตียงเดี่ยว 2 เตียง (3 ท่าน/ห้อง)

ห้องเตียงเดี่ยว 1 เตียง (1 ท่าน/ห้อง)

จำนวนที่นั้งรวม

ค่าทัวร์รวม

โปรไฟไหม้

ส่วนลดพิเศษ

ค่าทัวร์สุทธิ (สำหรับลูกค้า)

ข้อมูลสำหรับเอเยนต์

คอมมิชชั่นเอเยนต์

คอมมิชชั่นเซลล์

รวมคอมมิชชั่น

ข้อมูลสำหรับการแจ้งลูกค้า

API POST…………